Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Έντυπα Φοιτητή

Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης (Ε01)

Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης (Ε01_ΕΣΠΑ)

Αίτηση εξαίρεσης (Ε02)

Αίτηση επικύρωσης πρακτικής άσκησης (E03)

Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή/τρια (E04)

Υπεύθυνη Δήλωση (Ε15)

 

Έντυπα Φορέα Απασχόλησης

Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (E05)

Βεβαίωση φορέα ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (E06)

Αίτηση συνεργασίας φορέα (E07)

Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον συνεργαζόμενο φορέα απασχόλησης (E08)

 

Βιβλίο πρακτικής άσκησης (E09)

 

Συμβάσεις εργασίας

Υπόδειγμα σύμβασης Πρακτικής Άσκησης με Ιδιωτικό ή Δημόσιο Φορέα εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ (E10)

Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (2014-2020) (E11)

 

Έντυπα Γραμματείας

Βεβαίωση Γραμματείας κάλυψης προϋποθέσεων πρακτικής άσκησης (Ε12_1)

Βεβαίωση Γραμματείας κάλυψης προϋποθέσεων πρακτικής άσκησης (Ε12_2)

 

Έντυπα Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Βεβαίωση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης (E13)